fbpx

Algemene service voorwaarden 

 

ALGEMENE SERVICE VOORWAARDEN 

Artikel 1 – Bestelbon en toepasselijkheid 

Elke overgemaakte en door de koper ondertekende bestelbon verbindt hem. De verkoper behoudt zich het recht voor de opdracht te weigeren indien de kredietverzekeraar geen dekking verleent.

Alle uitvoeringen van werken of toeleveringen geschieden conform de algemene leverings- en plaatsingsvoorwaarden alsook onderhavige algemene voorwaarden in de bestelbon, de orderbevestiging en de facturen opgenomen, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de koper, zelfs al worden deze naderhand medegedeeld. Afwijkingen van de algemene voorwaarden van de verkoper zijn hem enkel tegenstelbaar wanneer zij schriftelijk door hem werden bevestigd. Eventuele of beweerde onjuistheden in de bestelbon dienen, op straffe van verval, aan de verkoper schriftelijk
kenbaar gemaakt te worden binnen de 8 kalenderdagen na datum van bevestiging.

De niet-tegenstelbaarheid en/of nietigheid van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden zal geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen. De bepalingen die geen uitwerking zouden hebben, worden vervangen door geldige bepalingen die een soortgelijke werking hebben.

Artikel 2 – Monsters, beschrijvingen,enz.

Monsters, tekeningen, afmetingen, gewichten en andere gegevens gelden slechts als benaderende beschrijving van de producten. Afwijkingen van welke aard ook kunnen niet door de koper ingeroepen worden om afneming of betaling te weigeren, hetzij de ontbinding of een schadevergoeding te
vorderen.

De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden wegens een eventuele ongeschiktheid van de producten voor de speciale doeleinden waartoe zij door de koper of diens afnemer bestemd werden.

Artikel 3 – Levering:

De goederen worden geleverd zoals bepaald in de bestelbon of op de voorzijde van de factuur. De goederen reizen op kosten, risico’s en gevaar van de koper en leveringen geschieden eveneens op risico van de koper, die zich tegen mogelijke schadegevallen hoort te verzekeren. De goederen worden aanvaard of geacht aanvaard te zijn op het bedrijf van de verkoper.

Bij beschadiging of verlies van goederen gedurende het vervoer moet de koper zijn verhaal richten tot de vervoerder, die alleen verantwoordelijk is.

Artikel 4 – Leveringstermijn 

De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij aldus uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen.
Oorlog, mobilisatie, blokkade, gedeeltelijke of volledige stakingen, lock-out, opstand, epidemieën, weersomstandigheden, machinebreuk, branden, ontploffingen en iedere oorzaak die de regelmatige levering door onze leveranciers in grondstoffen, brandstoffen en bevoorrading van een normale productie, voor de verzending of het transport verhinderen, alsook voor alle gelijkaardige omstandigheden die deze firma of haar aannemers zou ondergaan, worden beschouwd als
zijnde heerkracht en rechtvaardigen sowieso een verlenging van de leverings- en/of uitvoeringstermijn.

Vertraging in uitvoering kan nooit aanleiding geven tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Tenzij schriftelijk een andere termijn is bedongen, moeten de gekochte goederen worden afgenomen ten laatste 14 kalenderdagen na ter beschikkingstelling. Is dit niet binnen deze of de bijzonder bedongen termijn gebeurd, is de verkoper gerechtigd om zonder voorafgaande
ingebrekestelling, naar keuze, hetzij de verkochte goederen voor tenminste 85 % van het totale orderbedrag onmiddellijk te factureren en er betaling van te vorderen, hetzij de verkoop van rechtswege als ontbonden te beschouwen.

In het eerste geval zullen de goederen voor rekening en risico van de koper, bij de verkoper of bij derden opgeslagen worden en zal de verkoper gerechtigd zijn, boven de verkoopprijs alle uit deze maatregel voortvloeiende kosten aan de koper in rekening te
brengen. In het tweede geval zal de koper aan de verkoper een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 60 % van het bedrag van de verkoop of een bedrag gelijk aan 85% van het bedrag van de verkoop in geval de poort reeds in productie is, onverminderd het vorderen van meerdere schade indien daartoe het bewijs wordt geleverd.

 

Artikel 5 – Prijs

De prijs is deze zoals op de bestelbon vermeld, tenzij de verkoper zich genoodzaakt ziet deze aan te passen aan de evolutie van zijn vaste en/of variabele kosten ten gevolge van wijziging in de structuur ervan (grondstoffen, lonen, energie, . . .). De eventuele prijsherziening zal geschieden overeenkomstig de wettelijk toegelaten normen. In dit geval geldt de nieuwe prijs zoals vermeld op de voorzijde van de factuur. Serviceopdrachten worden gefactureerd per begonnen kwartier.

 

Artikel 6 – Betaling

Alle facturen zijn contant en netto betaalbaar in euro op de maatschappelijke zetel van de verkoper binnen de 30 kalenderdagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Disconto en bankkosten zijn ten laste van de koper.

Ingeval van niet-betaling van de factuur binnen de gestelde datum is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een moratoire interest verschuldigd van 10% per jaar. Ingeval van laattijdige betaling zal de koper daarenboven, zonder voorafgaande ingebrekestelling, een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het totale factuurbedrag, met een minimumbedrag van 100,00 euro verschuldigd zijn, onverminderd het recht van de verkoper om een vergoeding te vorderen voor de gerechtelijke invorderingskosten veroorzaakt door de niet-betaling. Niet-betaling van één enkele factuur op de vervaldag maakt het saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

Onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 9.c, moet in geval van betwisting de factuur schriftelijk geprotesteerd worden binnen de 5 werkdagen na ontvangst. In het andere geval wordt de factuur beschouwd als zijnde aanvaard.

Gedurende de uitvoering van de bestelling behoudt de verkoper zich het recht voor een bijkomende waarborg te eisen ter garantie van de naleving van de betalingsverplichting
door de koper.

Artikel 7 – Annulatie

Elke annulering van de bestelling dient schriftelijk te geschieden. Ze is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding door de verkoper. Ingeval een bestelling door de koper wordt geannuleerd, is hij gehouden tot betaling aan de verkoper van een schadevergoeding wegens winstderving, gemaakte kosten, e.d., forfaitair begroot op 60 % van de koopsom, onverminderd het uitdrukkelijk recht van de verkoper om een hogere schadevergoeding te vorderen indien daartoe het bewijs wordt geleverd. De forfaitaire schadevergoeding wordt begroot op 85% van het bedrag van de verkoop in het geval de poort reeds in productie is, onverminderd het vorderen van meerdere schade indien daartoe het bewijs wordt geleverd.

Artikel 8 – Eigendomsoverdracht

Eigendom van de geleverde goederen gaat eerst op de koper over nadat deze aan de verkoper alle door hem uit oorzaak van deze levering verschuldigde bedragen, met inbegrip van eventuele kosten, rente en penaliteit, heeft voldaan. De koper kan derhalve over de nog niet volledig betaalde goederen op
geen enkele wijze beschikken, meer in het bijzonder, kan hij ze niet aan derden in onderpand geven of in eigendom overdragen.

 

Artikel 9 – Garantie

De geleverde goederen zijn gewaarborgd en onze gebeurlijke waarborg tegen constructiefouten of materiaalgebrek zal slechts van toepassing zijn binnen de
grenzen van de volgende voorwaarden:

 1. De garantie door de verkoper verleend bedraagt één jaar na levering van de goederen.
 2. De koper hoort de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te zien. Weigeringen en alle klachten aangaande zichtbare gebreken moeten de verkoper
  toekomen per aangetekend schrijven binnen de drie werkdagen na de levering. Na deze termijn worden geen klachten dienaangaande meer aanvaard.
 3. In geval van plaatsing, dienen weigeringen en alle klachten aangaande zichtbare gebreken en de plaatsing de verkoper toe te komen per aangetekend schrijven
  binnen de drie werkdagen na de plaatsing. Na deze termijn worden geen klachten dienaangaande meer aanvaard. Het opleveringsverslag wordt na het verstrijken
  van voornoemde termijn, in elk geval geacht te zijn aanvaard door de koper. Het in gebruik nemen van het materiaal wordt eveneens beschouwd als zijnde de
  goedkeuring en aanvaarding ervan.
 4. Opdat de klant aanspraak zou kunnen maken op vrijwaring voor verborgen gebreken, dient aan de vereisten daartoe te zijn voldaan. De aansprakelijkheid noch
  kennis van verborgen gebreken wordt vermoed in hoofde van de verkoper. Conventioneel wordt bepaald dat de korte termijn (koop-verkoop) of redelijke termijn
  (aanneming van werken) zes maanden beloopt vanaf de datum van levering of in geval van plaatsing, vanaf de datum van plaatsing, doch op voorwaarde dat het
  gebrek door de koper aan de verkoper wordt gemeld binnen een termijn van tien werkdagen nadat de koper van het gebrek heeft kennis genomen of normaal
  gezien had moeten nemen. Aanspraken op vrijwaring wegens verborgen gebreken kunnen door de klant niet ingeroepen worden om zijn verbintenissen tot betaling
  uit te stellen of op te schorten.
 5.  De garantie is uitdrukkelijk beperkt tot het herstellen of eenvoudig vervangen van het defect materiaal, naar keuze van de verkoper, en onder de voorwaarde dat de
  verkoper voorafgaandelijk een constructiefout of materiaalgebrek in de leveringen van zijn fabricatie uitdrukkelijk erkend heeft en, desgevallend dat de leveranciers
  van de verkoper, na onderzoek, een constructiefout hebben erkend voor de aan de verkoper geleverde goederen.
 6.  De garantie is niet van toepassing indien de bij de goederen geleverde gebruikshandleiding niet gevolgd werd door de koper, ingeval de koper of derden aan de
  geleverde goederen wijzigingen hebben aangebracht of onderhoudswerken hebben verricht, noch indien het gebrek te wijten is aan nalatigheden, gebrek aan
  toezicht of onderhoud, niet aangepaste smering, onhandig montage, demontage en opnieuw monteren, overbelasting, kwaadwilligheid, verwaarlozing, onvoorzichtigheid,
  een abnormaal of foutief gebruik van de goederen, aanwezigheid van vreemde lichamen in het mechanisme of aan gevallen van overmacht zoals brand,
  vochtigheid, vorst, enz.. De garantie dekt evenmin de normale slijtage van goederen.
 7.  Elk ongeval, breuk of beschadiging waarvan de oorzaak niet precies kan bepaald worden, blijft uitsluitend ten laste van de koper.
 8. Ingeval van voortverkoop verbindt de koper zich ertoe onderhavige algemene voorwaarden, alsook de gebruikershandleiding, samen met de goederen geleverd aan
  de koper, aan zijn eigen afnemer tegenstelbaar te maken.
 9. De koper staat in voor de kosten van terugzending der goederen naar de magazijnen en/of fabrieken van de verkoper, alsook alle met deze terugzending gepaard
  gaande kosten, zoals verplaatsings-, verblijfs-, douane- en loonkosten.
 10.  De verkoper wijst alle verantwoordelijkheid af voor gemaakte kosten in verband met zonder de tussenkomst en voorafgaande toestemming van de verkoper,
  uitgevoerde herstellingen, veranderingen, enz. aan de door de verkoper uitgevoerde leveringen. In voorkomend geval vervalt de waarborg volledig.
 11. Indien het vertrouwen van de verkoper in de kredietwaardigheid van de koper beschaamd wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of
  aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk
  maken, behoudt de verkoper zich het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren. In voorkomend geval zal bij wijze van schadevergoeding
  door de koper een bedrag van 60 % van de prijs van de bestelling of een bedrag van 85% van de bestelling in geval de poort reeds in productie is, verschuldigd
  zijn, onder voorbehoud van meerdere schade.
 12.  De kleur van nieuwe panelen/poorten kan afwijken van de kleur van de bestaande panelen/poorten. Dit kleurverschil kan niet leiden tot enige schadevergoeding.
  Zie in het kader hiervan ook de onderhoudsverplichtingen in de gebruikershandleiding.

 

Artikel 10 – Exoneratie

De verkoper is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de verkoop van zijn goederen of de uitvoering van zijn diensten. De verkoper exonereert zich op een, overeenkomstig de wetgeving die van toepassing is op de koper, zo ruim mogelijke wijze voor de schade die in oorzakelijk verband kan worden gebracht met een fout die aan de verkoper, of haar aangestelden, toerekenbaar is, alsook eventuele gevolgschade.

 

Artikel 11 – Geschillenregeling

Ingeval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken te Oudenaarde of de vrederechter van het kanton Oudenaarde-Kruishoutem, afdelingOudenaarde, bevoegd. Het Belgisch recht zal uitsluitend van toepassing zijn.

II SPECIFIEKE VOORWAARDEN GELDEN VOOR VERKOOP MET PLAATSING

 1. 1Plaatsing: De montage van de geleverde goederen is slechts in de prijs begrepen indien dit schriftelijk en bij voorbaat is bedongen.
 2.  Werkvoorwaarden: Zie de algemene leverings- en plaatstingsvoorwaarden op de offerte en het bevestigingsorder. Speciale werkomstandigheden zullen afzonderlijk
  worden gefactureerd.
 3. Elektrische verbindingen zijn nooit voorzien in de prijs, behalve indien uitdrukkelijk vermeld in de prijsopgaven. Wanneer de montage van de poort en de elektrische
  aansluiting ervan, niet tegelijkertijd kunnen plaats vinden omwille van bijvoorbeeld, zonder limitatief te zijn, de afwezigheid van definitieve stroom op de werf, valt de
  eventuele schade aan de materialen ontstaan tussen de montage en de elektrische aansluiting, ten laste van de koper.
 4. Werfvergaderingen: Behoudens uitdrukkelijk akkoord tussen partijen is de aanwezigheid van de verkoper en/of zijn monteurs op de werfvergaderingen niet vereist.
  Deze vergaderingen zijn niet voorzien in de prijs en kunnen het voorwerp uitmaken van een meerprijs.
 5. Oplevering van de werken: Na de uitvoering van de werken, zal een werkrapport worden opgesteld dat zal gelden als opleveringsverslag. Het in gebruik nemen van het
  materiaal wordt beschouwd als zijnde de goedkeuring en aanvaarding.

 

 

Save & Share Cart
Uw winkelmandje is opgeslagen en u gaat van ons nu een link krijgen. U of iemand anders waarmee u deze link deelt zal toegang krijgen tot het winkelmandje.
Back Save & Share Cart
Uw winkelmandje zal opgeslagen worden met de productafbeeldingen, de bijkomende informatie en de prijzen. Stuur het door naar uzelf of een vriend en raadpleeg het terug wanneer u wilt.
Your cart email sent successfully :)