fbpx

Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden webshop

Overzicht van onze algemene voorwaarden 

 

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP

 • Toepassingsgebied

Artikel 1 – Definitief

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die goederen en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt (‘verkoper’);
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 4. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van goederen en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 5. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 6. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 8. Dag: kalenderdag;
 9. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van goederen en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 10. Duurzame gegevensdrager: elk middel, e-mail incluis, dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 11. Modelformulier voor herroeping: het in bijlage I van deze voorwaarden opgenomen modelformulier voor herroeping.

 

Artikel 2 – Identificatie van L-door Nassau als verkoper

 

Deze website is eigendom van L-door Nassau BV (‘L-door Nassau’, RPR Aalst afdeling Liedekerke, ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen onder het nummer (BTW BE) 0878 712 805, met maatschappelijke zetel te 1770 Liedekerke, Denderstraat 29 . Nassau Door is de verkoper van de artikelen in deze webshop.

 

Telefoon : +32 55 30 70 00

Fax : +32 55 30 70 01

E-mail : sales@ldoornassau.be

Bereikbaarheid : Ma – Vr : 08u – 17u

IBAN: BE 35 3900 6333 9237
BIC: BBRUBEBB

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid en hoedanigheid van consument

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Nassau Door op de website www.nassau-door.be, shop.nassau-door.be en op elke overeenkomst tussen Nassau Door en de consument die op afstand tot stand komt. Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op klanten die bestellingen plaatsen in hun hoedanigheid van handelaar of voor enig professioneel gebruik. Indien u goederen van Nassau Door wenst aan te kopen als handelaar of voor handels- of beroepsdoeleinden, zijn de algemene voorwaarden B2B van toepassing die u op de website van Nassau Door kan raadplegen.

 

Artikel 4 – Overeenkomst en akkoord met de algemene voorwaarden

 

Een bestelling kan geplaatst worden via e-mail of via de website door het volgen van de stappen zoals aangegeven op de website. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden of, indien u koopt als handelaar of voor handels- of beroepsdoeleinden, van de algemene voorwaarden B2B. De algemene verkoopsvoorwaarden kunnen in pdf worden opgeslagen.

 

De overeenkomst tussen <L-door Nassau en de consument komt tot stand op het moment dat deze laatste consument de algemene verkoopsvoorwaarden van L-door Nassau  heeft aanvaard en daaraan heeft voldaan, onverminderd artikel 25. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De aanvaarding van de algemene voorwaarden B2B, voor verkopen aan handelaars of voor handels- of beroepsdoeleinden, volgt uit het plaatsen van de bestelling.

 

 • Verkoop op afstand en herroepingsrecht

Artikel 5 – Aanbod op de webshop

 

5.1       De inhoud van de website en alle andere aanbiedingen zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. L-door Nassau kan echter geen garanties geven over de informatie die is verleend door derden. Onverminderd het voorgaande zijn alle op de website opgegeven kenmerken indicatief, zodat Nassau Door niet aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden. Enkel kenmerken die gedurende de online bestelprocedure worden bevestigd, zijn verbindend.

 

5.2       Alle aanbiedingen op de website zijn geldig zolang de voorraad strekt. Indien de klant een product aankoopt waarvan naderhand blijkt dat het niet langer op voorraad is, heeft L-door Nassau het recht de bestelling te annuleren; desgevallend heeft de klant geen recht op enige schadevergoeding. Aanbiedingen die aan de klant op naam worden gericht, gelden gedurende 14 dagen.

 

5.3       L-door Nassau heeft het recht om elke aanvraag tot bestelling te weigeren indien de klant bij L-door Nassau nog openstaande en al vervallen schulden zou hebben.

 

Artikel 6 – Bevestiging van de bestelling

 

L-door Nassau  bevestigt onverwijld de bestelling aan de consument. Na bestelling van de goederen of diensten wordt een overzicht bezorgd met de kenmerken van het product, zoals het RAL-kleur en de afwerking. Zolang de bestelling niet door L-door Nassau is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

 

Artikel 7.1 – Herroepingsrecht

 

Onverminderd de uitzonderingen in artikel 7.2 en de verdere voorwaarden en wijze van uitoefening van het herroepingsrecht, kan de consument de aankoop van het product herroepen:

 

De consument heeft het recht aan L-door Nassau mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief binnen de veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

 

L-door Nassau heeft het recht om deze herroeping te weigeren indien bij de terugzending ervan blijkt dat het product sporen heeft van schade, gebruik of van slijtage vertoont. In elk geval dienen naast het product ook alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmateriaal te worden gevoegd bij de terugzending.

 

Bij het uitoefenen van dit herroepingsrecht zal L-door Nassau  aan de consument binnen de 30 dagen na de ontvangst van de herroeping en de teruggave van het product, het aankoopbedrag van het geretourneerde goed of dienst terugbetalen onder aftrek van de gemaakte kosten (o.m. transport, verzekering, aanvullende diensten,…).

 

Artikel 7.2 – Uitzonderingen op het herroepingsrecht

 

Voor de volgende goederen beschikt de consument niet over een herroepingsrecht:

 

 • diensten waarvan de uitvoering met instemming van de consument is begonnen voor het einde van de herroepingstermijn uit artikel 7.1;
 • goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere goederen (onroerend worden door plaatsing en/of installatie);
 • goederen die op maat werden gemaakt;
 • goederen die uit de verpakking werden gehaald;
 • goederen die volgens specificaties van de consument vervaardigd werden of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen.

 

Artikel 8 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 

De consument is gehouden de goederen onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te inspecteren en na te gaan of de geleverde goederen aan de overeenkomst beantwoorden. De consument mag het product slechts hanteren en controleren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Tijdens de bedenktijd gaat de consument zorgvuldig om met de verpakking en de goederen.

 

Artikel 9 – Uitoefening van het herroepingsrecht: verplichtingen van de consument

 

9.1       Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktijd van 14 kalenderdagen door middel van het modelformulier voor herroeping, dat als bijlage aan deze algemene verkoopsvoorwaarden is gevoegd, dan wel via een ondubbelzinnige (schriftelijke) verklaring per mail aan Sales@ldoornassau.be of per aangetekend schrijven aan Ldoor- Nassau.

 

9.2       Na ontvangst van het ingevulde modelformulier voor herroeping, de (schriftelijke) verklaring per mail of het aangetekend schrijven van de consument, zal L-door Nassau de consument binnen 5 kalenderdagen een schriftelijke bevestiging van ontvangst van de herroeping sturen met daarbij instructies voor het retourneren van het product.

 

9.3       Binnen 14 kalenderdagen volgend op de dag waarop hij zijn beslissing tot herroeping overeenkomstig deze algemene verkoopsvoorwaarden aan L-door Nassau heeft meegedeeld, stuurt de consument het product terug naar L-door Nassau samen met alle geleverde toebehoren en in originele staat en originele verpakking, en dit op eigen kosten van de consument. De kosten en het risico verbonden aan het terugzenden van het product zijn ten laste van de consument. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

 

9.4       Goederen moeten teruggestuurd worden naar het adres L-door Nassau BV, Denderstraat 29, 1770 Liedekerke, België.

 

9.5       Indien de consument de goederen op een andere wijze dan deze vermeld onder artikel 9.3. van deze algemene verkoopsvoorwaarden terugbezorgt aan Nassau Door, zijn de daaraan bijkomende verbonden kosten eveneens ten laste van de consument.

 

9.6       Als de consument gebruikt maakt van het herroepingsrecht, dan worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

Artikel 10 – Uitoefening van het herroepingsrecht: verplichtingen van L-door Nassau

 

10.1.     Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, dan betaalt L-door Nassau het volledige aankoopbedrag binnen 14 dagen na de dag waarop ze geïnformeerd werd van de beslissing van de consument om overeenkomstig deze algemene verkoopsvoorwaarden de overeenkomst te herroepen. Als echter blijkt dat de goederen niet conform de voorwaarden van het herroepingsrecht zijn ontvangen, wordt het aankoopbedrag niet of niet (volledig) terugbetaald. Het product blijft in dat geval eigendom van de consument voor zover deze haar betalingsverplichting heeft nageleefd. Op vraag van de consument kan het product opnieuw verstuurd worden naar de consument, mits het betalen van de bijhorende verzendingskosten.

 

10.2      In afwijking van hetgeen bepaald is in artikel 10.1 van deze algemene verkoopsvoorwaarden, heeft Nassau Door het recht om te wachten met de terugbetaling totdat zij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de consument heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, al naargelang welk tijdstip eerst valt.

 

 

 • OVERIGE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP

 

 

Artikel 11 – Uitsluiting van de eigen voorwaarden

 

De uitvoering van een bestelling geschiedt conform onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de consument, zelfs al worden deze naderhand medegedeeld. Afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn L-door Nassau enkel tegenstelbaar indien zij schriftelijk door haar werden bevestigd.

 

Artikel 12 – Prijzen

 

Alle prijzen zijn exclusief btw, in euro. Bijkomende leveringskosten of andere administratieve kosten, worden per artikel apart of in de communicatie met de consument vermeld voordat de overeenkomst wordt bevestigd. L-door Nassau is gerechtigd tot verhoging van de prijs indien deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen en bepalingen. De Consument is op de hoogte dat dat de fiscale administratie onder bepaalde omstandigheden een naheffing kan sturen bij gebruik van een verlaagd BTW-tarief of bijzonder BTW-regime.

 

Artikel 13 – Betaling

 

13.1      Bij bevestiging van de bestelling wordt om betaling gevraagd volgens de aangegeven betalingsmethode, ofwel online ofwel op factuur.

 

13.2      Alle facturen zijn betaalbaar in euro op de maatschappelijke zetel van L-door Nassau binnen de 30 kalenderdagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Indien op de vervaldag de factuur niet is betaald, is er van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een moratoire interest van 10% per jaar verschuldigd en dit tot de dag dat de gehele factuur is betaald. Bij niet (volledige) betaling van de factuur is er vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling tevens een schadebeding van 10% op het gehele factuurbedrag verschuldigd en dit met een minimum van € 250,00, onverminderd het recht van Nassau Door om vergoeding te vorderen voor de gerechtelijke en/of buitengerechtelijke invorderingskosten.

 

Onverminderd andersluidende bepalingen in deze algemene voorwaarden is de regeling van interesten en schadevergoeding tevens voorzien in het voordeel van de consument, indien L-door Nassau haar betalingsverplichting niet nakomt.

 

13.3      Indien een factuur uitgaande van L-door Nassau onbetaald blijft op zijn vervaldag zonder dat de factuur betwist werd, dan zijn alle facturen die reeds werden uitgeschreven door Nassau Door allen opeisbaar ook al is de desbetreffende vervaldag nog niet verstreken. Bij de niet-betaling van een factuur worden ook alle betalingsfaciliteiten, die zouden zijn overeengekomen, herroepen zodoende dat het saldo van de facturatie onmiddellijk en in éénmaal opeisbaar is.

 

13.4      In geval van betwisting dient de factuur aangetekend en behoorlijk gemotiveerd te worden geprotesteerd binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst, met vermelding van het nummer en de datum van de geprotesteerde factuur. In het andere geval wordt de factuur beschouwd als zijde aanvaard zonder voorbehoud. Enige reactie van L-door Nassau op een laattijdige klacht is steeds onder voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis.

 

Artikel 14 – Overgang van het risico

 

De goederen worden aanzien als aanvaard in onze magazijnen te Liedekerke en worden verzonden op risico van de koper.

 

Artikel 15 – Levering

 

De levering en het transport wordt georganiseerd door L-door Nassau. De goederen worden vervoerd op kosten, risico en gevaar van de consument. Bij beschadiging of verlies van goederen gedurende het vervoer dient de consument zich te richten tot de vervoerder, die alleen verantwoordelijk is. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan L-door Nassau kenbaar heeft gemaakt.

 

Artikel 16 – Leveringstermijn

 

16.1      Bestellingen worden zo snel als mogelijk geleverd. Eventuele leveringstermijnen op de website zijn slechts indicatief, te rekenen van de dag volgend op die waarop de bestelling werd geplaatst. Indien geen concrete leveringsdatum werd afgesproken, geldt een leveringstermijn van 60 dagen, onverminderd artikel 24.

 

Indien de levering vertraging ondervindt of indien een bestelling slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan bericht uiterlijk 60 dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden indien de vertraging is te wijten aan een fout van Nassau. Na ontbinding van de overeenkomst zal de consument de reeds betaalde bedragen terugbetaald krijgen.

 

16.2      De leveringstermijnen worden gerekend in werkdagen, van maandag- tot en met vrijdag, zaterdag, zon- en feestdagen, sluiting wegens vakantie en weerverletdagen uitgezonderd. Het bewijs dat een laattijdige levering aan een fout van L-door Nassau is te wijten zijn, is ten laste van de consument.

 

Artikel 17 – Eigendomsvoorbehoud

 

Alle geleverde goederen blijven steeds volledig eigendom van L-door Nassau tot op het moment van de integrale betaling van de factuur. De consument zal de goederen met zorg behandelen en niet verder verkopen, afstaan, in pand geven, uitlenen, buiten het grondgebied van België brengen, of er anders over beschikken totdat de prijs met eventuele bijkomende kosten volledig is vereffend. De risico’s voor beschadiging, toevallig verlies of tenietgaan van de goederen zijn vanaf de levering ten laste van de consument.

 

Artikel 18 – Controle, klachten en garantie

 

18.1      Zichtbare gebreken aan de goederen dienen uiterlijk binnen 3 kalenderdagen na de levering per aangetekend schrijven ter kennis worden gebracht aan L-door Nassau. Gebreken die hadden moeten worden ontdekt door een normaal onderzoek van de goederen bij de levering ervan, dienen als zichtbaar te worden gekwalificeerd. De consument dient te allen tijde de goederen te gebruiken als een goede huisvader en alle gebruiksaanwijzingen en onderhoudsvoorschriften correct na te leven.

 

  1. L-door Nassau erkent het bestaan van en verbindt er zich toe alle wettelijke waarborgen van conformiteit van de goederen na te leven. L-door Nassau volgt de officiële garantierichtlijnen van zijn leveranciers. Deze kunnen per merk verschillend zijn en zullen daarom altijd worden vermeld bij aankoop van een artikel. Nassau Door is verantwoordelijk voor de afhandeling van de garantie. De verzendingskosten die hiermee gepaard gaan, vallen ten laste van de consument.

 

18.3      L-door Nassau is tegenover de consument aansprakelijk voor een gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van de goederen en dat zich manifesteert binnen een termijn van 2 jaar te rekenen vanaf de levering (artikelen 1649bis tot en met 1649octies BW). De garantie is steeds en in ieder geval beperkt tot de duurtijd en de omvang van de garantie die door de fabrikant/producent/invoerder wordt gegeven indien de garantietermijn de wettelijke garantie overschrijdt. Uitgebreide, commerciële garanties door de fabrikant/producent/invoerder verbinden enkel deze fabrikant/producent/invoerder en kunnen bijgevolg niet tegen L-door Nassau worden ingeroepen, noch kan de consument zich op die basis richten tegen L-door Nassau.

 

18.4      Rekening houdend met de aard van de goederen die L-door Nassau aanbiedt, dient de consument een eventueel verborgen gebrek uiterlijk binnen 5 kalenderdagen na het ontdekken van het gebrek per aangetekende brief te melden aan L-door Nassau. Een eventuele vordering op grond van verborgen gebreken dient op straffe van verval door de consument te worden ingesteld binnen de 2 maanden na het ontdekken van het gebrek en uiterlijk binnen het jaar na de levering van de goederen. Indien het gebrek aan overeenstemming zich manifesteert binnen een termijn van 6 maanden vanaf de levering van het goed, geldt een vermoeden dat het gebrek bestond op het tijdstip van de levering, tenzij dit vermoeden onverenigbaar is met de aard van het goed of met de aard van het gebrek aan overeenstemming.

 

  1. De garantie zal evenwel nooit dekken: de normale slijtage; alle gebreken te wijten aan het abnormaal of foutief gebruik van de goederen; alle gebreken te wijten aan een onvoldoende of slecht onderhoud door de consument; alle gebreken te wijten aan de niet-naleving van de voorschriften, wetten, normen en/of reglementeringen; de indirecte schade, gevolgschade en alle kosten en eventuele schade te wijten aan het (tijdelijk) niet kunnen gebruiken van de goederen; schade ten gevolge van een opzettelijke fout of nalatigheid van de consument en/of de gebruiker van de goederen; wijzigingen, herstellingen of onderhoudswerken die reeds geheel of gedeeltelijk werden aangebracht of uitgevoerd zonder de schriftelijke toestemming van L-door Nassau; schade ten gevolge van diefstal, vandalisme, brand, overstroming, ongeval, staking, productiestop, etc.
  2.  

18.6      De consument zal de goederen onaangeroerd bewaren en het nodige doen om de schade niet te verergeren.

 

18.7      Indien de goederen worden doorverkocht, verbindt de consument zich ertoe deze algemene voorwaarden alsook alle gebruiksaanwijzingen en onderhoudsvoorschriften aan de koper tegenstelbaar te maken.

 

Artikel 19 – Aansprakelijkheid en overmacht

 

19.1      Behoudens wettelijke bepalingen van openbare orde of dwingend recht, opzettelijke fout of grove schuld in hoofde van L-door Nassau of haar ondergeschikten, agenten of andere tussenpersonen en onverminderd andersluidende bepalingen in deze algemene voorwaarden, is elke aansprakelijkheid van L-door Nassau in het kader van de uitvoering van de overeenkomst voor alle directe en indirecte schade en voor schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden uitgesloten.

 

            De consument is gehouden L-door Nassau te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Nassau Door in deze algemene voorwaarden in verhouding tot de consument is uitgesloten.

 

19.2      De aansprakelijkheid van L-door Nassau  voor het niet-naleven van haar contractuele verplichtingen kan niet ingeroepen worden in geval van toevallige omstandigheden of overmacht. Onder overmacht wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien waarop L-door Nassau geen invloed kan uitoefenen en waardoor L-door Nassau niet in staat is haar verplichtingen na te komen, zoals ongevallen, oorlogen, staking, gebrek of moeilijkere belevering van materialen, productiestopzettingen, …

 

19.3      De aansprakelijkheid van L-door Nassau beperkt zich uitsluitend tot de eventuele rechtstreekse schade, die in elke geval beperkt wordt tot de aanschafprijs (excl. diensten) van het product met een maximum van € …………. In geen geval kan L-door Nassau aansprakelijk zijn voor enige onrechtstreekse schade zoals doch niet beperkt tot genotsderving, verlies van kans, emotionele schade, administratieve kosten, tijdsverlies of elke andere vorm van onrechtstreekse schade die niet te voorzien was op het moment dat het product werd gekocht.

 

19.4      L-door Nassau kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade inherent aan het gebruik of misbruik van e-mail of internet.

 

Artikel 20 – Intellectuele eigendomsrechten

 

De inhoud van deze site, met inbegrip van de logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan L-door Nassau of rechthoudende derden.

 

Artikel 21 – Gegevensbescherming

 

Bij het plaatsen van een bestelling, kunnen persoonsgegevens worden overgemaakt. L-door Nassau verzamelt, registreert en verwerkt informatie en persoonsgegevens in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving. Zij vervult haar verplichtingen als verantwoordelijke en/of als verwerker van die gegevens in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 en andere dwingende regelgeving. De persoonsgegevens worden verwerkt op een rechtmatige, behoorlijke en transparante manier en dit voor een welbepaald en uitdrukkelijk doel, als bepaald in het privacy-beleid van Nassau Door, in het bijzonder voor de uitvoering van de overeenkomst met de consument. De gegevensverwerking wordt beperkt tot wat noodzakelijk is en de bewaartermijn van de persoonsgegevens is beperkt tot zolang als nodig voor het realiseren van de doeleinden van de verwerking. Het privacy-beleid en cookie-beleid van L-door Nassau  kan online worden geraadpleegd.

 

L-door Nassau treft passende technische en organisatorische maatregelen voor de beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige web-omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. De persoonsgegevens worden op een passende manier beveiligd middels passende technische en organisatorische maatregelen.

 

Artikel 22 – Nietigheid en afstand

 

22.1      Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden, of een deel daarvan, niet afdwingbaar of strijdig zou zijn met een bepaling van openbare orde of dwingend recht, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van andere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet beïnvloeden, noch dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet strijdig is met de openbare orde of het dwingend recht.

 

22.2      Wanneer door L-door Nassau  gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgende afwijkingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn toegestaan, laat dat haar recht onverlet alsnog directe en strikte naleving van de algemene verkoopsvoorwaarden te eisen.

 

Artikel 23 – Geschillenregeling

 

In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken en hoven bevoegd van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van L-door Nassau . Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend het Belgische recht van toepassing, met uitsluiting van regelen van IPR en het Weens Koopverdrag.

 

 

 • SPECIFIEKE VOORWAARDEN VOOR VERKOOP MET OPMETING

 

 

Artikel 24 – Technische opmeting en verrekening

 

De consument kan kiezen om de technische opmetingen aan L-door Nassau toe te vertrouwen, op afspraak met de consument. De technische opmeting gebeurt in één maal nadat de poortopening klaar is en de dorpel ligt. Wijzigingen tegenover de oorspronkelijke bestelling worden verrekend in de ‘opdrachtbevestiging’, zowel in plus als in min, aan de geldende prijzen op dat ogenblik. Zodra dit document ondertekend terug in ons bezit is, begint de productie en de leveringstermijn.

 

 

 • SPECIFIEKE VOORWAARDEN VOOR VERKOOP MET PLAATSING

 

 

Artikel 25 – Overeenkomst met verkoop met plaatsing

 

De consument kan kiezen om de plaatsing van de producten aan L-door Nassau  toe te vertrouwen. De plaatsing is het voorwerp van een afzonderlijke overeenkomst met L-door Nassau  die tot stand komt op het moment dat de prijs voor de plaatsing is bepaald en door de consument is aanvaard, onverminderd de bepalingen van artikel 4.

 

Artikel 26 – Werkvoorwaarden

 

26.1      Voorbereidende werken en voorzieningen:

 

Bij verkoop van producten met plaatsing door L-door Nassau, geldt de prijs die hiervoor werd vastgesteld voor plaatsing op een voorbereide werf. Voorbereidende werken moeten uitgevoerd zijn voor de aankomst van de monteurs van L-door Nassau. De plaatsing kan enkel gebeuren op een afgewerkte vloer, nadat de poortopening klaar is en de dorpel ligt. De plaatsing kan niet gebeuren vanop een theoretisch aangegeven pas of vloerniveau. Stelt de monteur op de werf een non-conformiteit vast,

 

De diensten van de monteurs van L-door Nassau  zijn voorzien gedurende de normale werkuren, zonder onderbreking. De consument zorgt ervoor dat de poortopening niet wordt gehinderd gedurende de tussenkomst van de monteurs. Indien L-door Nassau  en/of haar monteurs het nodig achten, zal de consument de nodige heftoestellen en eventueel een stelling ter beschikking stellen.

 

De consument zal ten gerieve van de monteurs een elektrische voeding voorzien van 230V monofazen 10 Amp in de onmiddellijke omgeving van de uit te voeren werken. Speciale werkomstandigheden worden afzonderlijk gefactureerd.

 

( Iets over plaatsing stopcontactten voor motor)? ??

 

26.2      Elektrische verbindingen zijn nooit voorzien in de prijs, behalve indien uitdrukkelijk vermeld in de prijsopgaven.

 

26.3      Werfvergaderingen: Behoudens uitdrukkelijk akkoord tussen partijen is de aanwezigheid van Nassau Door en/of haar monteurs op de werfvergaderingen niet vereist. Deze vergaderingen zijn niet voorzien in de prijs en kunnen het voorwerp uitmaken van een meerprijs.

 

26.4      Oplevering van de werken: Het in gebruik nemen van het materiaal wordt beschouwd als zijnde de goedkeuring en aanvaarding.

 

 

 

 

Bijlage I – Modelformulier voor herroeping

 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wil herroepen)

 

 • Aan:       L-door Nassau BV 
  • Denderstraat 29
  • 1770 Liedekerke
  • België
  • sales@ldoornassau.be
  • fax: 055 30 70 01
  •  
 • Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mee dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

 

 • Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

 

 • Naam/namen consument(en)

 

 • Adres consument(en)

 

 • Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 • Datum

 

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.