fbpx

Retour & terugbetalingsbeleid

Retour & terugbetalingsbeleid webshop

Alle regels omtrent retouren 

 

Retour & terugbetalingsbeleid  WEBSHOP

 

Artikel 1 – Herroepingsrecht

 

Onverminderd de uitzonderingen in artikel 7.2 en de verdere voorwaarden en wijze van uitoefening van het herroepingsrecht, kan de consument de aankoop van het product herroepen:

 

De consument heeft het recht aan Nassau Door mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief binnen de veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

 

Nassau Door heeft het recht om deze herroeping te weigeren indien bij de terugzending ervan blijkt dat het product sporen heeft van schade, gebruik of van slijtage vertoont. In elk geval dienen naast het product ook alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmateriaal te worden gevoegd bij de terugzending.

 

Bij het uitoefenen van dit herroepingsrecht zal Nassau Door aan de consument binnen de 30 dagen na de ontvangst van de herroeping en de teruggave van het product, het aankoopbedrag van het geretourneerde goed of dienst terugbetalen onder aftrek van de gemaakte kosten (o.m. transport, verzekering, aanvullende diensten,…).

 

Artikel 1.1 – Uitzonderingen op het herroepingsrecht

 

Voor de volgende goederen beschikt de consument niet over een herroepingsrecht:

 • diensten waarvan de uitvoering met instemming van de consument is begonnen voor het einde van de herroepingstermijn uit artikel 7.1;
 • goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere goederen (onroerend worden door plaatsing en/of installatie);
 • goederen die op maat werden gemaakt;
 • goederen die uit de verpakking werden gehaald;
 • goederen die volgens specificaties van de consument vervaardigd werden of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen.

 

Artikel 2– Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 

De consument is gehouden de goederen onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te inspecteren en na te gaan of de geleverde goederen aan de overeenkomst beantwoorden. De consument mag het product slechts hanteren en controleren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Tijdens de bedenktijd gaat de consument zorgvuldig om met de verpakking en de goederen.

 

Artikel 3 – Uitoefening van het herroepingsrecht: verplichtingen van de consument

 

3.1       Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktijd van 14 kalenderdagen door middel van het modelformulier voor herroeping, dat als bijlage aan deze algemene verkoopsvoorwaarden is gevoegd, dan wel via een ondubbelzinnige (schriftelijke) verklaring per mail aan Sales@nassau-door.be of per aangetekend schrijven aan Nassau Door.

 

3.2       Na ontvangst van het ingevulde modelformulier voor herroeping, de (schriftelijke) verklaring per mail of het aangetekend schrijven van de consument, zal Nassau Door de consument binnen 5 kalenderdagen een schriftelijke bevestiging van ontvangst van de herroeping sturen met daarbij instructies voor het retourneren van het product.

 

3.3       Binnen 14 kalenderdagen volgend op de dag waarop hij zijn beslissing tot herroeping overeenkomstig deze algemene verkoopsvoorwaarden aan Nassau Door heeft meegedeeld, stuurt de consument het product terug naar Nassau Door samen met alle geleverde toebehoren en in originele staat en originele verpakking, en dit op eigen kosten van de consument. De kosten en het risico verbonden aan het terugzenden van het product zijn ten laste van de consument. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

 

3.4       Goederen moeten teruggestuurd worden naar het adres Nassau Door NV, Westerring 13A, 9700 Oudenaarde, België.

 

3.5       Indien de consument de goederen op een andere wijze dan deze vermeld onder artikel 9.3. van deze algemene verkoopsvoorwaarden terugbezorgt aan Nassau Door, zijn de daaraan bijkomende verbonden kosten eveneens ten laste van de consument.

 

3.6       Als de consument gebruikt maakt van het herroepingsrecht, dan worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

Artikel 4 – Uitoefening van het herroepingsrecht: verplichtingen van Nassau Door

 

4.1.     Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, dan betaalt Nassau Door het volledige aankoopbedrag binnen 14 dagen na de dag waarop ze geïnformeerd werd van de beslissing van de consument om overeenkomstig deze algemene verkoopsvoorwaarden de overeenkomst te herroepen. Als echter blijkt dat de goederen niet conform de voorwaarden van het herroepingsrecht zijn ontvangen, wordt het aankoopbedrag niet of niet (volledig) terugbetaald. Het product blijft in dat geval eigendom van de consument voor zover deze haar betalingsverplichting heeft nageleefd. Op vraag van de consument kan het product opnieuw verstuurd worden naar de consument, mits het betalen van de bijhorende verzendingskosten.

 

4.2      In afwijking van hetgeen bepaald is in artikel 10.1 van deze algemene verkoopsvoorwaarden, heeft Nassau Door het recht om te wachten met de terugbetaling totdat zij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de consument heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, al naargelang welk tijdstip eerst valt.

 

 

 • OVERIGE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP

 

 

Artikel 5 – Uitsluiting van de eigen voorwaarden

 

De uitvoering van een bestelling geschiedt conform onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de consument, zelfs al worden deze naderhand medegedeeld. Afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn Nassau Door enkel tegenstelbaar indien zij schriftelijk door haar werden bevestigd.

 

Artikel 6 – Prijzen

 

Alle prijzen zijn exclusief btw, in euro. Bijkomende leveringskosten of andere administratieve kosten, worden per artikel apart of in de communicatie met de consument vermeld voordat de overeenkomst wordt bevestigd. Nassau Door is gerechtigd tot verhoging van de prijs indien deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen en bepalingen. De Consument is op de hoogte dat dat de fiscale administratie onder bepaalde omstandigheden een naheffing kan sturen bij gebruik van een verlaagd BTW-tarief of bijzonder BTW-regime.

 

Artikel 7 – Betaling

 

7.1      Bij bevestiging van de bestelling wordt om betaling gevraagd volgens de aangegeven betalingsmethode, ofwel online ofwel op factuur.

 

7.2      Alle facturen zijn betaalbaar in euro op de maatschappelijke zetel van Nassau Door binnen de 30 kalenderdagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Indien op de vervaldag de factuur niet is betaald, is er van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een moratoire interest van 10% per jaar verschuldigd en dit tot de dag dat de gehele factuur is betaald. Bij niet (volledige) betaling van de factuur is er vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling tevens een schadebeding van 10% op het gehele factuurbedrag verschuldigd en dit met een minimum van € 250,00, onverminderd het recht van Nassau Door om vergoeding te vorderen voor de gerechtelijke en/of buitengerechtelijke invorderingskosten.

 

Onverminderd andersluidende bepalingen in deze algemene voorwaarden is de regeling van interesten en schadevergoeding tevens voorzien in het voordeel van de consument, indien Nassau Door haar betalingsverplichting niet nakomt.

 

7.3      Indien een factuur uitgaande van Nassau Door onbetaald blijft op zijn vervaldag zonder dat de factuur betwist werd, dan zijn alle facturen die reeds werden uitgeschreven door Nassau Door allen opeisbaar ook al is de desbetreffende vervaldag nog niet verstreken. Bij de niet-betaling van een factuur worden ook alle betalingsfaciliteiten, die zouden zijn overeengekomen, herroepen zodoende dat het saldo van de facturatie onmiddellijk en in éénmaal opeisbaar is.

 

7.4      In geval van betwisting dient de factuur aangetekend en behoorlijk gemotiveerd te worden geprotesteerd binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst, met vermelding van het nummer en de datum van de geprotesteerde factuur. In het andere geval wordt de factuur beschouwd als zijde aanvaard zonder voorbehoud. Enige reactie van Nassau Door op een laattijdige klacht is steeds onder voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis.

 

Artikel 8 – Overgang van het risico

 

De goederen worden aanzien als aanvaard in onze magazijnen te Oudenaarde en worden verzonden op risico van de koper.

 

Artikel 9 – Levering

 

De levering en het transport wordt georganiseerd door Nassau. De goederen worden vervoerd op kosten, risico en gevaar van de consument. Bij beschadiging of verlies van goederen gedurende het vervoer dient de consument zich te richten tot de vervoerder, die alleen verantwoordelijk is. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Nassau Door kenbaar heeft gemaakt.

 

Artikel 9– Leveringstermijn

 

9.1      Bestellingen worden zo snel als mogelijk geleverd. Eventuele leveringstermijnen op de website zijn slechts indicatief, te rekenen van de dag volgend op die waarop de bestelling werd geplaatst. Indien geen concrete leveringsdatum werd afgesproken, geldt een leveringstermijn van 60 dagen, onverminderd artikel 24.

 

Indien de levering vertraging ondervindt of indien een bestelling slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan bericht uiterlijk 60 dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden indien de vertraging is te wijten aan een fout van Nassau. Na ontbinding van de overeenkomst zal de consument de reeds betaalde bedragen terugbetaald krijgen.

 

9.2      De leveringstermijnen worden gerekend in werkdagen, van maandag- tot en met vrijdag, zaterdag, zon- en feestdagen, sluiting wegens vakantie en weerverletdagen uitgezonderd. Het bewijs dat een laattijdige levering aan een fout van Nassau Door is te wijten zijn, is ten laste van de consument.

 

Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud

 

Alle geleverde goederen blijven steeds volledig eigendom van Nassau Door tot op het moment van de integrale betaling van de factuur. De consument zal de goederen met zorg behandelen en niet verder verkopen, afstaan, in pand geven, uitlenen, buiten het grondgebied van België brengen, of er anders over beschikken totdat de prijs met eventuele bijkomende kosten volledig is vereffend. De risico’s voor beschadiging, toevallig verlies of tenietgaan van de goederen zijn vanaf de levering ten laste van de consument.

 

Artikel 11 – Controle, klachten en garantie

 

11.1      Zichtbare gebreken aan de goederen dienen uiterlijk binnen 3 kalenderdagen na de levering per aangetekend schrijven ter kennis worden gebracht aan Nassau Door. Gebreken die hadden moeten worden ontdekt door een normaal onderzoek van de goederen bij de levering ervan, dienen als zichtbaar te worden gekwalificeerd. De consument dient te allen tijde de goederen te gebruiken als een goede huisvader en alle gebruiksaanwijzingen en onderhoudsvoorschriften correct na te leven.

 

  1. Nassau Door erkent het bestaan van en verbindt er zich toe alle wettelijke waarborgen van conformiteit van de goederen na te leven. Nassau Door volgt de officiële garantierichtlijnen van zijn leveranciers. Deze kunnen per merk verschillend zijn en zullen daarom altijd worden vermeld bij aankoop van een artikel. Nassau Door is verantwoordelijk voor de afhandeling van de garantie. De verzendingskosten die hiermee gepaard gaan, vallen ten laste van de consument.

 

11.3      Nassau Door is tegenover de consument aansprakelijk voor een gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van de goederen en dat zich manifesteert binnen een termijn van 2 jaar te rekenen vanaf de levering (artikelen 1649bis tot en met 1649octies BW). De garantie is steeds en in ieder geval beperkt tot de duurtijd en de omvang van de garantie die door de fabrikant/producent/invoerder wordt gegeven indien de garantietermijn de wettelijke garantie overschrijdt. Uitgebreide, commerciële garanties door de fabrikant/producent/invoerder verbinden enkel deze fabrikant/producent/invoerder en kunnen bijgevolg niet tegen Nassau Door worden ingeroepen, noch kan de consument zich op die basis richten tegen Nassau Door.

 

11.4      Rekening houdend met de aard van de goederen die Nassau Door aanbiedt, dient de consument een eventueel verborgen gebrek uiterlijk binnen 5 kalenderdagen na het ontdekken van het gebrek per aangetekende brief te melden aan Nassau Door. Een eventuele vordering op grond van verborgen gebreken dient op straffe van verval door de consument te worden ingesteld binnen de 2 maanden na het ontdekken van het gebrek en uiterlijk binnen het jaar na de levering van de goederen. Indien het gebrek aan overeenstemming zich manifesteert binnen een termijn van 6 maanden vanaf de levering van het goed, geldt een vermoeden dat het gebrek bestond op het tijdstip van de levering, tenzij dit vermoeden onverenigbaar is met de aard van het goed of met de aard van het gebrek aan overeenstemming.

 

  1. De garantie zal evenwel nooit dekken: de normale slijtage; alle gebreken te wijten aan het abnormaal of foutief gebruik van de goederen; alle gebreken te wijten aan een onvoldoende of slecht onderhoud door de consument; alle gebreken te wijten aan de niet-naleving van de voorschriften, wetten, normen en/of reglementeringen; de indirecte schade, gevolgschade en alle kosten en eventuele schade te wijten aan het (tijdelijk) niet kunnen gebruiken van de goederen; schade ten gevolge van een opzettelijke fout of nalatigheid van de consument en/of de gebruiker van de goederen; wijzigingen, herstellingen of onderhoudswerken die reeds geheel of gedeeltelijk werden aangebracht of uitgevoerd zonder de schriftelijke toestemming van Nassau Door; schade ten gevolge van diefstal, vandalisme, brand, overstroming, ongeval, staking, productiestop, etc.
  2.  

11.6      De consument zal de goederen onaangeroerd bewaren en het nodige doen om de schade niet te verergeren.

 

11.7      Indien de goederen worden doorverkocht, verbindt de consument zich ertoe deze algemene voorwaarden alsook alle gebruiksaanwijzingen en onderhoudsvoorschriften aan de koper tegenstelbaar te maken.

 

Artikel 12 – Aansprakelijkheid en overmacht

 

12.1      Behoudens wettelijke bepalingen van openbare orde of dwingend recht, opzettelijke fout of grove schuld in hoofde van Nassau Door of haar ondergeschikten, agenten of andere tussenpersonen en onverminderd andersluidende bepalingen in deze algemene voorwaarden, is elke aansprakelijkheid van Nassau Door in het kader van de uitvoering van de overeenkomst voor alle directe en indirecte schade en voor schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden uitgesloten.

 

            De consument is gehouden Nassau Door te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Nassau Door in deze algemene voorwaarden in verhouding tot de consument is uitgesloten.

 

12.2      De aansprakelijkheid van Nassau Door voor het niet-naleven van haar contractuele verplichtingen kan niet ingeroepen worden in geval van toevallige omstandigheden of overmacht. Onder overmacht wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien waarop Nassau Door geen invloed kan uitoefenen en waardoor Nassau Door niet in staat is haar verplichtingen na te komen, zoals ongevallen, oorlogen, staking, gebrek of moeilijkere belevering van materialen, productiestopzettingen, …

 

12.3      De aansprakelijkheid van Nassau Door beperkt zich uitsluitend tot de eventuele rechtstreekse schade, die in elke geval beperkt wordt tot de aanschafprijs (excl. diensten) van het product met een maximum van € …………. In geen geval kan Nassau Door aansprakelijk zijn voor enige onrechtstreekse schade zoals doch niet beperkt tot genotsderving, verlies van kans, emotionele schade, administratieve kosten, tijdsverlies of elke andere vorm van onrechtstreekse schade die niet te voorzien was op het moment dat het product werd gekocht.

 

12.4      Nassau Door kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade inherent aan het gebruik of misbruik van e-mail of internet.

 

Artikel 13 – Nietigheid en afstand

 

13.1      Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden, of een deel daarvan, niet afdwingbaar of strijdig zou zijn met een bepaling van openbare orde of dwingend recht, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van andere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet beïnvloeden, noch dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet strijdig is met de openbare orde of het dwingend recht.

 

13.2      Wanneer door Nassau Door gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgende afwijkingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn toegestaan, laat dat haar recht onverlet alsnog directe en strikte naleving van de algemene verkoopsvoorwaarden te eisen.

 

Artikel 14 – Geschillenregeling

 

In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken en hoven bevoegd van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van Nassau Door. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend het Belgische recht van toepassing, met uitsluiting van regelen van IPR en het Weens Koopverdrag.

 

Bijlage I – Modelformulier voor herroeping

 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wil herroepen)

 

 • Aan:      Nassau Door NV
  • Westerring 13A
  • 9700 Oudenaarde
  • België
  • sales@nassau-door.be
  • fax: 055 30 70 01
  •  
 • Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mee dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

 

 • Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

 

 • Naam/namen consument(en)

 

 • Adres consument(en)

 

 • Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 • Datum

 

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.